บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง (พ.ศ. 2549)