การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน กันยายน 2563