เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการตาม MOU โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ น.ส.สินีนาฎ ธรรมชาติ และคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าร่วมประชุมกับ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ National Institute of Technology, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น