นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ชื่อ-สกุลประเทศ
1.นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์อาร์เจนติน่า (2541-2542)
2.นางสาววิชุตา แซ่เจียสหรัฐอเมริกา (2542-2543)
3.นางสาวกนกกานต์ สุขสงนอร์เวย์ (2543-2544)
4.นางสาวนริศรา ติณรัตน์สหรัฐอเมริกา (2544-2545)
5.นายทินวัฒน์ สุขสงสหรัฐอเมริกา(2545-2546)
6.นางสาวนริศรา ศรีปานสหรัฐอเมริกา (2546-2547)
7.นางสาวอัสมา  ง๊ะสมันสหรัฐอเมริกา (2547-2548)
8.นางสาวอัครมณี แซ่จั่น จีน (2548)
9.นายศิปปชัย กุลนุวงศ์สหรัฐอเมริกา (2548-2549)
10.นางสาวภัศพร รัตนอมรางกูรสหรัฐอเมริกา (2549-2550)
11.นางสาวปานแก้ว ยักกะพันธ์อาร์เจนติน่า (2550-2551)
12.นางสาวตัสนีม พิมพ์ประพันธ์ญี่ปุ่น (2550)
13.นางสาวโรสลีน่า สุมาลีสหรัฐอเมริกา (2550-2551)
14.นายสุทธิรักษ์ สันง๊ะสหรัฐอเมริกา (2551-2552)
15.นายปธานิน ปาณะศรีสหรัฐอเมริกา (2552-2553)
16.นายมูฮำหมัดอัฟนัน แวดอเล๊าะสหรัฐอเมริกา (2552-2553)
17.นางสาวโรสลีน่าสุมาลีออสเตรเลีย (2552)
18.นายรังสิมันต์ เพ็ชรวิโรจน์ปารากวัย (2553-2554)
19.นางสาวรุ่งทิวา ชีพสฤษดิพงศ์สหรัฐอเมริกา (2553-2554)
20.นางสาวปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรดสหรัฐอเมริกา (2553-2554)
21.นางสาวอัยดา หะยีบากาสหรัฐอเมริกา (2553-2554)
22.นางสาวอวัสดา บินนิโซะสหรัฐอเมริกา (2553-2554)
23.นายวศิน  รุ่งนิธิไพบูลย์สหรัฐอเมริกา (2554-2555)
24.นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์สหรัฐอเมริกา (2554-2555)
25.นางสาวแพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิบราซิล (2554-2555)
26.นางสาววรรณิตา ตอแลมาอิตาลี (2554-2555)
27.เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์รักษ์สารธารณรัฐแอฟริกาใต้ (2554-2555)
28.นางสาวฮานาน สิดิญี่ปุ่น (2554)
29.เด็กหญิงอัจฉราวดีรัชตเศรษฐ์ สหรัฐอเมริกา (2555)
30..นายอิรฟานปะดุกา สหรัฐอเมริกา (2555-2556)
31.เด็กหญิงบัวบูชาเต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา (2556)
32.นางสาววรนิษฐายังมี สหรัฐอเมริกา (2556)
33.นางสาวชมพูนุชชูเลื่อน ญี่ปุ่น (2556)
34.นางสาวพิริยาอนันตชัยวณิช ญี่ปุ่น (2556)
35.นางสาวอุบลวรรณณ อุบลญี่ปุ่น (2556)
36.นางสาวณัฐธิดา ทองในเมือง ญี่ปุ่น (2556)
37.นางสาวอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ์ ญี่ปุ่น (2556)
38.นางสาวภาณินนุชรัตนะ ญี่ปุ่น (2556)
39.นางสาวชวัลนุชลำโป ญี่ปุ่น (2556)
40.นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ สหรัฐอเมริกา (2556-2557)
41.นางสาวเจนจิราจารุสาร ปานามา(2556-2557)
42.นางสาวอานาตีม่าเหล็ม สหรัฐอเมริกา (2556-2557)
43.เด็กหญิงรุจรวีจันทร์ละออง ออสเตรเลีย(2556)
44.นายภัคธร เพียรเดชาญี่ปุ่น (2557)
45.นายปริญญา แก้วกุลญี่ปุ่น (2557)
46.เด็กหญิงกัณฐิกา แซะอาหลำญี่ปุ่น (2557)
47.นางสาวจิรภิญญา มณีจันทร์อังกฤษ (2557)
48.เด็กหญิงชนกนันท์ เทพบุตรอังกฤษ (2557)
49.นางสาวบัวบูชา เต็มแก้วออสเตรเลีย (2557)
50..นางสาวชวัลนุช ลำโปฟิลิปปินส์ (2557-2558)
51.นางสาวชนานางค์ พรหมแก้วเม็กซิโก (2557-2558)
52.เด็กหญิงจิรัชญา ศรีชุมอังกฤษ (2557)
53..นางสาวฟาเดีย สามะสหรัฐอเมริกา (2557-2558)
54.นางสาวณัฏฐณิชา ปริธัญสหรัฐอเมริกา (2557-2558)
55.นางสาวกุลชยา ทิพย์เพ็งสหรัฐอเมริกา (2557-2558)
56.นายชัยวุฒิ นาคสง่าญี่ปุ่น (2557)
57.นายเมธัส รุ่งวิชานิวัฒน์ญี่ปุ่น (2557)
58.นายโอฬาร สินสุขศรีวิไลญี่ปุ่น (2557)
59.นายศุภกร ชวนวัฒนาญี่ปุ่น (2557)
60.นางสาวพิชชาภา ตรียงค์ญี่ปุ่น (2557)
61.นางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจญี่ปุ่น (2557)
62.นางสาวนดา ยีมัสซาญี่ปุ่น (2557)
63.เด็กหญิงศษณา มนัสศุภมงคลมาเลเซีย (2557)
64.นางสาวฟองชล แซ่เล่าญี่ปุ่น (2557)
65.เด็กหญิงนัฐชา แหล่ทองคำนิวซีแลนด์ (2557)
66.นางสาวยาสุมิน จิตต์ปราณีญี่ปุ่น (2557)
67.นางสาวนัจญ์ยาวา โต๊ะหลังญี่ปุ่น (2557)
68.นางสาววรนิษฐา ยังมีญี่ปุ่น (2557)
69.นายสุพศิน พฤกษเศรษฐญี่ปุ่น (2558)
70.นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพญี่ปุ่น (2558)
71.นายณัฐชนน อโนทัยสถาพรสเปน(2558-2559)
72.นางสาวบัวบูชา เต็มแก้วสหรัฐอเมริกา (2558-2559)
73.เด็กหญิงนัทซี สุขมาศสหรัฐอเมริกา (2558-2559)
74.นางสาวภัทรวรรณ ปาละสันญี่ปุ่น (2558)
75.นางสาวต่วนสุไรยา ตูแวมะญี่ปุ่น (2558)
76.นายภาณุภัทร ชัยแก้วญี่ปุ่น (2558)
77.นายฟิกรี ตาเดอินญี่ปุ่น (2558)
78..นางสาวนาซีบะฮ์ หะยีบือราเฮงญี่ปุ่น (2558)
79.นายสิทธิกร ทิ้งผอมญี่ปุ่น (2558)
80.นายอภิรัก คลายนาสหรัฐอเมริกา (2559-2560)
81.นายภัทรชนม์ พรมคำซาวสหรัฐอเมริกา (2559-2560)
82.นางสาวกันติชา ฝาหละเหย็บสหรัฐอเมริกา (2559-2560)
83.นางสาวนาเดีย บาเส็มสหรัฐอเมริกา (2559-2560)
84.นางสาวภคพร ปริชาตินนท์ญี่ปุ่น(2559)
85.นางสาวศลิดา ชูพงศ์ญี่ปุ่น(2559)
86.นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ญี่ปุ่น(2559)
87.นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะญี่ปุ่น(2559)
88.นายศุภณัฐ ทัดแก้วญี่ปุ่น(2559)
89.นางสาวกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตรญี่ปุ่น(2559)
90.นางสาวศศิธร ปุ่นอักษรชัยญี่ปุ่น(2559)
91.นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์ญี่ปุ่น(2559)
92.นายณัฐภัทรสุวรรณธาดาญี่ปุ่น(2559)
93.นางสาวภัทรวดี อำภาชิลี(2560-2561)
94.นางสาวพาขวัญ แก้วขาวอาร์เจนตินา(2560-2561)
95.นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่ายญี่ปุ่น(2560)
96.นายฟาริส ปันจอร์ญี่ปุ่น(2560)
97.นางสาวฟาเดีย สามะญี่ปุ่น(2560)
98.นางสาวกาญจนา สุวาหลำตุรกี(2560-2561)
99.นางสาวกฤตยา พฤกษาพิทักษ์อิตาลี(2560-2561)
100.นางสาวศลิดา ชูพงศ์สหรัฐอเมริกา(2560-2561)
101.นายพศวัต ทองกาวแก้วฟินแลนด์ (2560-2561)
102.นายสิรวิชญ์ แก้วช่วยญี่ปุ่น(2560)
103.นางสาววรรษมน ชูเผือกญี่ปุ่น(2560)
104.นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ญี่ปุ่น(2560)
105.นางสาวพิมพ์ลภัส มุสิกพันธ์ญี่ปุ่น(2560)
106.นายอากิล แวมามะญี่ปุ่น(2560)
107.นายนาซีม ล่านุ้ยญี่ปุ่น(2560)
108.นายธณพัสร์ ชูนาคาญี่ปุ่น(2560)
109.นายธนกฤต ชิณพงษ์ญี่ปุ่น(2560)
110.นางสาวอมลธีรา สารบัญญี่ปุ่น(2560)
111.นางสาวฐิติชญา แซ่จงญี่ปุ่น(2560)
112.นางสาวเจนจิรา ลีลาภัทรพันธุ์ญี่ปุ่น (2560)
113.นายสยามรัฐ แววเพ็ชรญี่ปุ่น (2560)
114.นางสาวฟาฏิล หะยีอาแวสหรัฐอเมริกา(2561-2562)
115.นางสาวนิสรีน เจะกาสหรัฐอเมริกา(2561-2562)
116.นางสาวภามินี ดำละเอียดสหรัฐอเมริกา(2561-2562)
117.นางสาวชาลืสา เผือกสมเปรู (2561-2562)
118.นายธนพัสร์ ชูนาคาสหรัฐอเมริกา (2561-2562)
119.นนางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ญี่ปุ่น(2561)
120.นางสาวตฤณศร กงเซ่งญี่ปุ่น(2561)
121.นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์ญี่ปุ่น(2561)
122.นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุลญี่ปุ่น(2561)
123.นางสาวสมิตานัน ตาเดอินญี่ปุ่น(2561))
124.นางสาวฤทัยรัตน์ ด่อล๊ะญี่ปุ่น(2561)
125.นายบุคอรีย์ หมาดทิ้งญี่ปุ่น(2561)
126.นางสาววริศรา วงษ์น้อยญี่ปุ่น(2561)
127.นายนูรอัซรีย์ วันอารยวงศ์ญี่ปุ่น(2562)
128.นายธีรพัฒน์ ชำนาญคราดญี่ปุ่น(2562)
129.นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสายญี่ปุ่น(2562)
130.นางสาวสุไรยา ระมะลีญี่ปุ่น(2562)
131.นางสาวณัฐวศา อรุณฤกษ์ญี่ปุ่น(2562)
132.นางสาวสุนิตา สมันตรัฐญี่ปุ่น(2562)
133.นางสาวฟิตดาว หีมปองสหรัฐอเมริกา(2562-2563)
134.นายพีรณัฐ ศรีปานเยอรมนี(2562-2563)
135.นางสาววอภิชญา ดำรงค์รักษ์

อาร์เจนตินา (2562-2563)

136.นางสาวณัฐวิชญา ชอบงามสหรัฐอเมริกา(2562-2563)
137.นางสาวทักษิณี ลาเตะ

ญี่ปุ่น(2562)

138.นางสาวปาริฉัตร เศียรอินทร์ญี่ปุ่น(2562)
139.นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล

ญี่ปุ่น(2562)

140.นางสาวโขมพัสตร์วิริยะสุขญี่ปุ่น (2563)
141.นางสาวปิยมาพร  พงศ์นฤเดช

ญี่ปุ่น (2563)

142.นายพีรพล  มะโนภักดิ์ญี่ปุ่น (2563)
143.นางสาวศศิฌาสาดีน

ญี่ปุ่น (2563)

144.นางสาวดัชรี ดิษฐภักดีชิลี(2563)
145.นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์

อุรุกวัย(2563)

146.นางสาวยมลพร จุลานนท์

บราซิล(2563)

147.นางสาวโชโกะ โยธี สหรัฐอเมริกา(2564)
148.นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม

สหรัฐอเมริกา(2564)

149.นางสาวโซฮารา มะหะหมัด สหรัฐอเมริกา(2564-2565)
150.นางสาวพัชชา บุญช่วย

สหรัฐอเมริกา(2564-2565)

151.นางสาวกมลชนก หนูละอองโปรตุเกส(2564-2565)
152.นางสาวทัศนวรรณ ปุย

สหรัฐอเมริกา(2564-2565)