การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ประเมิน : นางมลิวัลย์ ปาณะศรีครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ประเมิน : นายดนุรุจ สามัญครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ประเมิน : นางปรีดา ผลาสิงห์ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

ผู้ประเมิน : นางศุลยา สามัญครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผู้ประเมิน : นางศรินยา สวาหลังครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ประเมิน : นางยินดี ชูนวลครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการโดยใช้ แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ผู้ประเมิน : นางนิศาชล เอียดดีครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี

ผู้ประเมิน : นางรุจิรา บินตำมะหงงครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน รอติดตามประกาศรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  รอบแรก  จากเดิมวันที่  อ่านต่อ…

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์)

ประกาศโรงเรียน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น ม.ปลาย ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู) ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ) ลิงค์ Google Meet สำหรับครู อ่านต่อ…