6 – 7 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2566 ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม

3 – 5 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม

10 มีนาคม 2566 นายอาร์ชวัส พวงดอกไม้ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติม

9 มีนาคม 2566 นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติม

7 – 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ณ รร.จ.ภ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติม

2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าพบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการจัดงาน Thailand -Japan Student ICT Fair 2024

ดูภาพเพิ่มเติม

26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะอาจารย์ นิสิตปริญญาตรีสาขาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และระดับปริญญาโท สาขา จิตวิทยา ศึกษาดูงานจิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

24 มกราคม 2566 นักเรียน ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับนักเรียนและครูโรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Exchange Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม