การรับสมัครนักเรียน ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2566

> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 6)

—> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
—> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)
—> 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

—> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
 —> 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

 —> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2566 (ครั้งที่ 1)

—> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  NEW (อัพเดท 5 กุมภาพันธ์ 66)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 และรายละเอียด
—> ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 30 มกราคม 66)

—> แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 Google form รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  https://forms.gle/uE98AsEfWTLh24196

 

***เอกสารสำหรับการมอบตัวและทำสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2566
➊ สัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
➋ ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
➍ ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
➎ เอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาฯ
➏ กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัว
➐ ใบรับรองแพทย์
➑ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
➒ บริการเปิดบัญชีธนาคารที่โรงเรียน พร้อมหลักฐานสำหรับนักเรียนใหม่ (งานการเงิน)

 ☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี ,
                                                                                          085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร