การรับสมัครนักเรียน ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 และรายละเอียด
📌📌ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 30 มกราคม 66)

📌📌แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

📌 Google form รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  https://forms.gle/uE98AsEfWTLh24196

 

***เอกสารสำหรับการมอบตัวและทำสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2566
➊ สัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
➋ ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
➍ ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
➎ เอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาฯ
➏ กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัว
➐ ใบรับรองแพทย์
➑ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
➒ หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักเรียนใหม่ (งานการเงิน)

 ☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี ,
                                                                                          085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร