การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน
📌ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566