รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี

ผู้ประเมิน : นางรุจิรา บินตำมะหงง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล