ข้อมูลฝ่ายบริหารงานบุคคล

เอกสารเกี่ยวข้องกับ วPA

✎ คู่มือ PA

         ✿ ผู้บริหารสถานศึกษา
         ✿ ครู

✎ แนวปฎิบัติในการจัดทำเอกสารการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

         ✿ ครู

✎ ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

✎ ผู้บริหารสถานศึกษา

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/บส) 
         ✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
         ✿ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2/บส)  
          ✿  แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/บส)

✎ ครู

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) 
          แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
           แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2/ส) 
          ✿ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส)

✎ ครูชำนาญการ

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) 
         ✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
         ✿ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2/ส) 
          ✿ แบบสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส)

✎ ครูชำนาญการพิเศษ

        ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)   
        ✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
        ✿ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2/ส) 
        ✿ แบบสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส)

✎ ประกาศโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
✎ คู่มือการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล