ข้อมูลฝ่ายบริหารงานบุคคล

เอกสารเกี่ยวข้องกับ วPA

✎ คู่มือ PA

         ✿ ผู้บริหารสถานศึกษา
         ✿ ครู

✎ แนวปฎิบัติในการจัดทำเอกสารการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

         ✿ ครู

✎ ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

✎ ผู้บริหารสถานศึกษา

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/บส) 

✎ ครู

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)  

✎ ครูชำนาญการ

         ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) 

✎ ครูชำนาญการพิเศษ

        ✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)