ข้อมูลฝ่ายบริหารงานบุคคล

เอกสารเกี่ยวข้องกับ วPA

✎ คู่มือ PA

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู

✎ แนวปฎิบัติในการจัดทำเอกสารการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

ครู

 ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)
✎ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมินผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

✎ ผู้บริหารสถานศึกษา

✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/บส) ✍PDF 🔰WORD
✿ ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2/บส) ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบสรุปผลการประเมิน (PA3/บส) ✍ PDF 🔰WORD

✎ ครู

✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2/ส) ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบสรุปผลการประเมิน (PA3/ส) ✍PDF 🔰WORD

✎ ครูชำนาญการ

✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2/ส) ✍ PDF 🔰WORD
✿ แบบสรุปผลการประเมิน (PA3/ส) ✍ PDF 🔰WORD

✎ ครูชำนาญการพิเศษ

✿ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) ✍ PDF 🔰 WORD
✿ แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ✍PDF 🔰WORD
✿ แบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2/ส) ✍ PDF 🔰WORD
✿ แบบสรุปผลการประเมิน (PA3/ส) ✍ PDF 🔰WORD

 

กรณีที่ท่านโหลดเอกสาร WORD ผ่านลิงค์ข้างบนไม่ได้     กรุณาคลิกตรงนี้