ข้อความถวายพระพร
ชื่อ-สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายสมพร ทิศเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางรุจิรา บินตำมะหงง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาววาสนา หาบยุโซะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวดาริญา ทิ้งหลง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวสุฐินา หลังจิ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจันทิดา จาปัง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางเขมิกา ทองสี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายฮูเส็น ยาประจันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวสุนีย์ ทิพมณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวฮัสนี เก็มสัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
ข​อพระองค์​ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: ว่าที่ร.ต.หญิงมัลลิกา​ นาสอน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายพ่วงทรัพย์ ชุมนุมมณีและครอบครัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางนิติมา มณีวิทย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายดนุรุจ สามัญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายวิชัย บัวเนี่ยว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวเปรมธิดา ภาเสโร
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายรังสิต รัตนโสภา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า::
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: ปิยะ ปิอาตู
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สุขสราญและเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า:: นฤพร เอียดสงคราม