รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
ประชุม ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล/ประเมินผล ในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้สานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ไปยังโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล
วันที่ 27 มิถุนายน 2564

การนิเทศ กำกับ ติดตาม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19
วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19
วันที่ 16 มิถุนายน 2564

National Institute of Technogy,Sendai College (Sendai KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
ลงนามในบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (MOU) กับทางโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จ.ภ.เอฟซี มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้ ที่บ้านบ่อเจ็ดลูก
วันที่ 16 เมษายน 2564

ค่ายสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ณ รร.บ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล วันที่ 10-11 เมษายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ปากน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
วันที่ 9 เมษายน 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก ณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท จ.สตูล
วันที่ 7 เมษายน 2564

   
รวมกิจกรรม ปี 64
รวมกิจกรรม ปี 63
รวมกิจกรรม ปี 62
รวมกิจกรรม ปี 61
รวมกิจกรรม ปี 60
รวมกิจกรรม ปี 59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster