ข้อความถวายพระพร
ชื่อ-สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายสมพร ทิศเมือง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางรุจิรา บินตำมะหงง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายศรัณย์ รัตนประพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายภิโชติ เอียดเฉลิม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นดวงแก้วที่ส่องสว่างดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจริยา จิตตพงศ์
ข้าพระพุทธเจ้า::
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางเยาวภา หนูจันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายบีดีน ตาเดอิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจันทิดา จาปัง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายณัฐพล เทพศิริ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายสมชาย ศรีไสยเพชร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายวิจิตร นิยมเดชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวศุภกัญญา โอมณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายณัฐชัย นิ่มดำ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวกาญจนา สุวาหลำ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายนที ทองดำ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวสารีณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายวิชัย บัวเนี่ยว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::
ข้าพระพุทธเจ้า::