ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ชั้น
จำนวน ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
43
72
115
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
46
62
108
มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
39
78
117
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
128
212
340
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
44
100
144
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
35
111
146
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
48
101
149
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
127
312
439
รวมทั้งหมด
255
524
779
32.73 %
67.27 %

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

สตูล 59.82 %
ยะลา 14.89 %
นราธิวาส 13.86%
  ปัตตานี 8.60 %
สงขลา 1.67 %
อื่น ๆ 1.16 %

จำนวนนักเรียน แยกตามเพศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ชาย33.73 %
หญิง66.27 %

จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ชาย33.73 %
หญิง66.27 %

อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 51.22 %
ธุรกิจส่วนตัว 20.16 %
เกษตรกร 11.68 %
อื่นๆ 16.94 %

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ตำแหน่ง
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
3
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
19
38
57
พนักงานราชการ
6
6
12
ครูอัตราจ้าง
4
7
11
ครูหอพัก
7
11
18
ครูต่างชาติ
4
1
5
เจ้าหน้าที่
5
15
20
ลูกจ้างประจำ
2
2
พนักงานขับรถยนต์
4
4
นักการภารโรง
7
10
17
ยาม
พนักงานซักรีด
20
20
รวมทั้งหมด
61
109
170

หมายเหตุ: 1.ข้าราชการครูอัตราว่าง 3 อัตรา (ฟิสิกส์,คอมพิวเตอร์,ญี่ปุ่น )

จำนวนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

กลุ่มสาระ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างชาติ
หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์
17
5 (Lab Boy )
4
วิทย์ทั่วไป(3) ฟิสิกส์ (5) เคมี (5) (สควค. : 1) ชีววิทยา (4) (สควค. : 1)
คณิตศาสตร์
11
สควค. (2)
ภาษาต่างประเทศ
9
5 (อังกฤษ วิทย์ฯ คณิต สังคม )
ภาษาอังกฤษ (8) ภาษาญี่ปุ่น (1)
ภาษาไทย
4
1
1
สังคมศึกษาฯ
6
3
สังคมศึกษา (5) การตลาด (1) ไทยคดีศึกษา(1) อิสลามศึกษา (2)
สุขศึกษาฯ
3
1
สุขศึกษา (1) พลศึกษา (3)
ศิลปะ
2
1
2
ทัศนศิลป์ (2) ดนตรี (2) นาฎศิลป์ (1)
การงานอาชีพฯ
4
1
2
คอมพิวเตอร์ (4) (สควค. :1 ) อุตสาหกรรม (1) คหกรรม (1)
สนับสนุน การสอน
1
1
2
แนะแนว(3) บรรณารักษ์(1)
รวม
57
12
12
5

หมายเหตุ ครูอัตราจ้าง จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษาและเงินงบประมาณ
ครูต่างชาติ จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษา

ข้อมูลทรัพยากรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

– ที่ดินโรงเรียน จำนวน 59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา
– อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 อาคารสำนักงาน1หลัง
 อาคารเรียน2หลัง
 อาคารโรงฝึกงาน3หลัง
 อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน1หลัง
 อาคารสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน1หลัง
 อาคารประชาสัมพันธ์1หลัง
 อาคารป้อมยาม1หลัง
 อาคารร้านสวัสดิการ1หลัง
 อาคารหอประชุม-โรงอาหาร1หลัง
 อาคารหอสมุด1หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
 อาคารศูนย์กีฬา1หลัง
 อาคารหอพัก6หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 1 หลัง )
 บ้านพักครู10หลัง
 บ้านพักนักการภารโรง8หลัง
 แฟลตที่พักครู1หลัง  8 ยูนิต
    
– ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์7ห้อง
    – ฟิสิกส์ 2 ห้อง 
    – เคมี 2 ห้อง 
    – ชีววิทยา 2 ห้อง 
    – ดาราศาสตร์ 1 ห้อง 
 ห้องคอมพิวเตอร์3ห้อง
 ห้อง Server Room1ห้อง
 ห้อง Math Gifted3ห้อง
 ห้องเกียรติยศ1ห้อง
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา2ห้อง
 ห้องเรียนโครงการ Education Hub2ห้อง
 ห้อง Excellent Learning Resource Center1ห้อง
 ห้องโครงการสวนพฤกษศาสตร์1ห้อง
 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้8ห้อง
 ห้องดนตรีไทย1ห้อง
 ห้องดนตรีสากล1ห้อง
 ห้องนาฏศิลป์1ห้อง
 ห้องโสตทัศนศึกษา3ห้อง
 ห้องสมุด4ห้อง
 ห้องแนะแนว1ห้อง
 ห้องพระพุทธ1ห้อง
 ห้องละหมาด1ห้อง
 ห้องผู้อำนวยการ1ห้อง
 ห้องรองผู้อำนวยการ1ห้อง
 ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ1ห้อง
 ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ1ห้อง
 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณ งานบุคลากร1ห้อง
 ห้องสำเนาเอกสาร1ห้อง
 ห้องแผนงาน1ห้อง
 ห้องสำนักงานหอพัก1ห้อง