ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษร์โรงเรียน

ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาไทย)
ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

ฝ่ายบริหารวิชาการ

เอกสารหลักสูตร
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีกำลังศึกษา)
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีจบศึกาษา)
แบบคำร้องขอ Transcript
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

แบบเสนอโครงการ 65
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีงบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือครู
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหาร
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชก.
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชพ.
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือแจ้งเวียน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แบบขออุญาตนักเรียนไปเรียนพิเศษ
สัญญาใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Loptop)
คำร้องขอมีบัตรผู้ปกครอง
บันทึกแจ้งเพิ่มผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งยกเลิกผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งขออนุญาตทำสมุดประจำตัวการเข้า-ออก (กรณีนักเรียนสูญหาย)
หนังสือมอบอำนาจ