ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์)

ประกาศโรงเรียน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น ม.ปลาย ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู) ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ) ลิงค์ Google Meet สำหรับครู รหัสชั้นเรียน (Class Code) สำหรับเข้าร่วม Google Class room การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ลงวันที่ 16 ก.ค. 64 ตารางสอบเก็บคะแนนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาระงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 งานบูรณาการและงานประจำวิชา รายละเอียดการเก็บคะแนนกลางภาค Read More …