20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 – 10.00 น. บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในเขตพื้นที่ จ.สตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล