การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน รอติดตามประกาศรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  รอบแรก  จากเดิมวันที่  21 พฤศจิกายน 2564  ไปเป็น วันที่  16 มกราคม 2565    ตามประกาศของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ลงนามวันที่ 19 ก.ค. 64  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น Read More …