นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ 1. นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542) 2. นางสาววิชุตา แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543) 3. นางสาวกนกกานต์ สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544) 4. นางสาวนริศรา ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545) 5. นายทินวัฒน์ สุขสง สหรัฐอเมริกา(2545-2546) 6. นางสาวนริศรา ศรีปาน สหรัฐอเมริกา (2546-2547) 7. นางสาวอัสมา  ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริกา (2547-2548) 8. นางสาวอัครมณี แซ่จั่น จีน (2548) 9. นายศิปปชัย กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริกา (2548-2549) Read More …

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล