รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
   
  พ.ศ. 2549
  - พ.ศ. 2549 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
  ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 
  พ.ศ. 2551
  - พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่น
  ของ สพฐ. ( 36 โรงเรียน ทั่วประเทศ )
  - พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้เป็น ศูนย์อบรม GSP ของ สสวท.
  - พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง จาก สมศ.
  อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
 
  พ.ศ. 2552
  -พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประกาศให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  ของสพฐ.( 12 โรงเรียน ทั่วประเทศ )                
  - พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนโครงการ Education Hub
  ของ สพฐ. ( 14 โรงเรียนทั่วประเทศ )
  พ.ศ. 2553
   - พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  (12 โรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
   - พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียน มาตรฐานสากล
 ของ สพฐ. ( 500 โรงเรียนทั่วประเทศ )  
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในการพัฒนาและ
  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลในปีงบประมาณ 2553–2555
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
 ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย
  พ.ศ. 2554
  - พ.ศ. 2554 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการ
  ศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักงานคณะกรรม
  การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  พ.ศ. 2555
  - พ.ศ. 2555 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
  ฟูรูกาว่า ประเทศญี่ปุ่น 
 
  พ.ศ. 2556
  - พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม
  จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ 
  พ.ศ. 2557

  - พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา
  ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

  - พ.ศ. 2557 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

  - พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
  สุลต่าน มูฮัมหมัด จีว่า รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  

  พ.ศ. 2558

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนเนอเกอรี่
  นัมเบอร์วัน บาตั้ม ประเทศอินโดนีเซีย

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 อลัมชาห์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับคณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
   
  พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.3
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.6 
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา  
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
 สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้น ม. 6 ครบ 100 % ทุกปีการศึกษา


  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน จัดงาน "จ.ภ.วิชาการ"
 (PCCST Academic Festival And Science Fair)

     การนำเสนอโครงงานนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล และโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 ต่างประเทศ
     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย
 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนในภาคใต้
     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา
 ม.ต้น ม.ปลายจากโรงเรียน 4 ประเทศ : ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

  พ.ศ. 2549
  - พ.ศ. 2549 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 
  พ.ศ. 2551
  - พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่น
 ของ สพฐ. ( 36 โรงเรียน ทั่วประเทศ )
  - พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี(สสวท.)ให้เป็น ศูนย์อบรม GSP ของ สสวท.
  - พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง
  จาก สมศ.อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน 
  พ.ศ. 2552
  -พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประกาศให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียน
 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ สพฐ.  ( 12 โรงเรียน ทั่วประเทศ )                
  - พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนโครงการ Education Hub
 ของ สพฐ. ( 14 โรงเรียนทั่วประเทศ )
  พ.ศ. 2553
   - พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 (12 โรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
   - พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียน มาตรฐานสากล ของ สพฐ.
 ( 500 โรงเรียนทั่วประเทศ )  
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในการพัฒนาและ
 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2553–2555
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
 ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย
  พ.ศ. 2554
  - พ.ศ. 2554 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  พ.ศ. 2555

  - พ.ศ. 2555  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 ฟูรูกาว่า ประเทศญี่ปุ่น  
  พ.ศ. 2556
  - พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม
  จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ 
  พ.ศ. 2557

- พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา
  ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กับโรงเรียนจุฬาภรณ-
  ราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2558

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนเนอเกอรี่
  นัมเบอร์วัน บาตั้ม ประเทศอินโดนีเซีย

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 อลัมชาห์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

  - พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับคณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
  พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.3
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.6
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา  
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
 สถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม. 6 ครบ 100 % ทุกปีการศึกษา
 

<
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster