รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
รางวัลระดับนานาชาติ
   
ปี
รางวัล
ผู้แข่งขัน/ประกวด
2556
เหรียญทองแดง "การทดสอบแก้โจทย์ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์"
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์
ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)
นายอิลเลียส คลานุรักษ์ 


เหรียญทองแดง "การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน" ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)

นางสาววรรลิยา วิไลลักษณ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง "การแสดงทางวัฒนธรรม (การรำมโนราห์)"
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)
เด็กหญิงสุทธิดา ชูเลื่อน 
เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแก้ว
เด็กหญิงสริตา ปิ่นแก้ว
2557
ชนะเลิศ เหรียญทอง "Poster Drawing Competition" ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์
รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม 


รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน
"การแข่งขัน Mathematics and Science Quiz" ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
นายภัคธร เพียรเดชา


เหรียญทองแดง "English Public Speaking"
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

นายอิรฟาน ปะดุกา
รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม "Best Cultural
Performance (Kinnaree Ron)"
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคลเขตต์
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย
ด.ญ.จุฑาทิพย์ ปุ๋ยพรหม
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฎ์กุล

2558
การนำเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราสนิม (Puccinia polysora Undrew) ของสารสกัดจากพืช ในงาน MWIT Science Fair 2015 27-30 ม.ค.58 ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมงาน

นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ไอรดา ตรียงค์
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทางวัฒนธรรม ชุดจินตปาตี ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

ด.ญ.ภัทรวดี อำภา
ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคงเขตต์
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย
ด.ญ.ณัฐนรี พัฒนศิริ
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฏ์กุล
ด.ญ.จุฑาธิป ปุ๋ยพรหม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

นายศิวกร แสงคงทอง


รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

นายอัฟนาน จุลยานนท์เหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษในที่
ประชุมชน ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

น.ส.ณัฐชาญ์ สุภาพ

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การตอบคำถามคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์

 

เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติเมื่อวันที่
27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง
น.ส.ไอรดา ตรียงค์

2560
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน On The Maximum Volumes of Square Prisms and Cylinders Contained in A Hemisphere (MATH) นายธนภัทร สัมพันธรัตน์
นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน A Comparative Study on the Adsorption of Lead (2) by Silicon dioxide from Rise Husk and Straw. (CHEM) นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว
นางสาวซันวาร์ มาลินี
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน A Student on the Growth of Moina Macrocopa Using Different Types of Food. (BIO) นางสาวนัตฐิกานต์ ชูเงิน
นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Comparing the Thermal Insulation Properties of Different types of Natural Fibers. (PHY) นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์
นางสาวสิริณิชญ์ มีเสน

เกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขัน Poster Competition นางสาวศลิดา ชูพงศ์
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Scrabble Competition นายอภิรักษ์ คลายนา
นางสาวฟาเดีย สามะ
เกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขัน Poster Mathematics and Science Quiz Competition นางสาวยัสมิน ตาพา
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Poster Mathematics and Science Quiz Competition นายอาดีลัน ซาเฮาะ
เกียรติบัตรเหรียญเงิน รายการแข่งขัน Cultural PerFormance Competition

นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
นายอภิรักษ์ คลายนา
นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
นายอาดีลัน ซาเฮาะ
นางสาวยัสมิน ตาพา
นางสาวศลิดา ชูพงศ์
นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
นางสาวฟาเดีย สามะ

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงพร้อยถ้วยรางวัล รายการแข่งขัน Lego Space Robotics Challenge นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล
นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
นายภทรกร นิจจรัลกุล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงพร้อยถ้วยรางวัล รายการแข่งขัน Singing นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน
Thailand-Japan Game programing Hackathon ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

นายวิลดาน หลงลูวา
2562
รางวัลเหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์ โครงงานระดับนานาชาติ
ในงาน International Science and Invention Fair 2019

นายนูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์
นางสาวชนกานต์ บูรพาสาธิต

รางวัลเหรียญทองแดง สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานระดับนานาชาติ
ในงาน International Science and Invention Fair 2019
นายภัทรชนม์ พรมคำซาว
นายนิธิพัฒน์ สุวนิช
รองชนะเลิศอันดับ 1 นำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ
ณ ประเทศสิงคโปร์ Game for Visually Impaired People (เกมผู้พิการทางสายตา)

นายวิลดาน หลงลูวา        
นางสาวสมิตานัน ตาเดอิน 
นายภทรกร นิจจรัลกุล   
  

รางวัลชนะเลิศ (Merit) ระดับเอเชียแปซิฟิก การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 (APICTA 2019)ในหัวข้อโครงงาน “Game for Visually Impaired People” ณ เมืองฮาลอง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายวิลดาน หลงลูวา  
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นายภัทรชนม์ พรมคำซาว

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster