รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
   
ปี
รางวัล
ผู้แข่งขัน
2551
ชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชาติ

นายบัญญวัฒน์  จักรวาลพิทักษ์ ม.4/3 
นายธาดา   หวังธรรมมั่ง ม.4/3 
นายรังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์ ม.6/3


2552
รางวัลเหรียญทอง
ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม GSP


นายสิทธินันท์ หิรัญโรจน์  ม.5/3
นายธนิน   กองพัฒน์พาณิชย์  ม.5/3

รางวัลเหรียญทอง
การเล่านิทาน (story Telling)
เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์วานิช ม.3/2


รางวัลเหรียญทอง
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
นายณัฐพงษ์ กล้าจริง ม.6/1 
นายชยกร แคยิหวา ม.6/3
นายติมานนท์ หล่อสุพรรณพร ม.6/3

รางวัลเหรียญทอง
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
นางสาวชลพินทุ์ ตันสกุล ม.5/3
นายธาดา หวังธรรมมั่ง ม.5/3
นายอภินันธ์ สินวิริยะกิจ ม.5/2

รางวัลเหรียญเงิน
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ช่วงชั้นที่ 3


นางสาวฮานาน สิดิ ม.3/1


รางวัลเหรียญเงิน
มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วทอง ม.2/2
เด็กหญิงพิชญา โกศิลญวงศ์ ม.2/2

รางวัลเหรียญทองแดง
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายไพสิฐ ศิริพันธุ์ ม.2/3
เด็กชายฐิติ เทพษร ม.2/2
เด็กหญิงนัทธมน เหรียญกิจการ ม.2/2

2553
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์

เด็กหญิงรจนา ฮ่องสาย ม.3/3
เด็กหญิงโรวีนา หมาดบากา ม.3/3
เด็กหญิงพิชญา โกศิลญวงศ์ ม.3/2

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย
เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วทอง ม.3/2
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวาท ม.3/2

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


ด.ช.สรวิชญ์ พรหมนวล ม.2/1


รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4 - ม.6


นายธาดา หวังธรรมมั่ง ม.6/3
น.ส.วรรณิตา ตอแลมา ม.5/2
นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.4/3
รางวัลเหรียญทองแดง
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ ม.3/3
ด.ญ.ญานิกา ยุทธยศ ม.3/1
ด.ช.วรพงศ์ พรหมแก้ว ม.3/1

2554
รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


ด.ช.สรวิชญ์ พรหมนวล ม.3/1


รางวัลเหรียญเงิน
Multi Skills Competition
ระดับชั้น ม.4 - ม.6


นายสุทธิรักษ์ สันง๊ะ ม.6/3
รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


ด.ญ.โกญจนาท จิตปาโล ม.2/1
ด.ญ.พิมพ์ลภัส สีชมภู ม.2/1
ด.ญ.รุ่งนภา หอมขาว ม.2/1
ด.ญ.ตรีลักษณ์ ธรรมดี ม.2/4
ด.ญ.นวพร ศรีเอียด ม.2/4

รางวัลเหรียญทองแดง
การใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ช.ภัคธร เพียรเดชา ม.3/3
ด.ช.จิราวัฒน์ นัยกองศิริ ม.3/3

2555
รางวัลเหรียญทอง
ภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม.4 - ม.6


นายรามิล เชาว์พาณิชย์เจริญ ม.5/4
น.ส.ชุติกาญจน์ ถิ่นมาส ม.5/4
น.ส.พิริยา อนันตชัยวณิช ม.5/4
น.ส.วรธิดา แสงโชติ ม.5/3
นายฐิติ เทพษร ม.5/2

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4 - ม.6


นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.6/3
นายภัคธร เพียรเดชา ม.4/2
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


นายกิติพัฒน์ กัญจาจิโรจน์ ม.3/4
นายพรรษชล ชุมชาติ ม.3/4
นายสุรชาติ อักษรชื่น ม.3/4
รางวัลเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


นายชัยวุฒิ นาคสง่า ม.3/4
น.ส.ณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ ม.3/4

รางวัลเหรียญทองแดง
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.1 - ม.3


น.ส.ฌามิญช์ ชูวิริทธิ์พล ม.3/2
ด.ญ.ปาลิตา ศรีริภาพ ม.3/2

2556
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.พิชญ์สินี ไหลพรรณงาม ม.5/1
น.ส.นางสาววิยดา บุญรัตน์ ม.5/1
น.ส.สุชาดา เจนกุลประสูตร ม.5/1
รางวัลเหรียญทอง
ภาพยนต์สั้น
ระดับชั้น ม.1 - ม.6

นายชัยวัฒน์ ดีนนุ้ย ม.4/6
น.ส.เบญจวรรณ เพชรสังข์ ม.5/2
น.ส.รวินันท์ ตันติวุฒิพงศ์ ม.5/2
น.ส.เสาวลักษณ์ บัวพูล ม.5/3
นายอิรฟาน ปะดุกา ม.5/6

รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เด็กหญิงกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตร์ ม.2/1
เด็กหญิงปาลิตา กังแฮ ม.2/1
เด็กหญิงภคพร ปริชาตินนท์ ม.2/1

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายปริญญา แก้วกุล ม.5/1
นายณัฐนันท์ มาสินธุ์ ม.5/1

รางวัลเหรียญเงิน
การสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นางสาวถุงเพชร ทิมเปีย ม.5/2
นายธรรมรัตน์ สังขจินดา ม.5/5

 

รางวัลเหรียญเงิน
ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เด็กชายฟารุต ตอแลมา ม.3/3
เด็กหญิงเคียงชนก ยะโกบ ม.3/3

 

รางวัลเหรียญเงิน
วาดภาพลายเส้น
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เด็กหญิงปริยวาท พรหมน้ำดำ ม.3/1

2557

รางวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศ อันดับ 2)
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายปริญญา แก้วกุล ม. 6/1
นายณัฐนันท์ มาสินธุ์ ม.6/1

รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มุกสิกพันธ์ ม.2/1
เด็กหญิงสริตา พฤกษเศรษฐ ม.2/1
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง ม.2/1

รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.จิณณวัตร ศรีชุม ม.5/1
น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ ม.5/1
น.ส.นดา ยีมัสซา ม.5/1
รางวัลเหรียญทอง
ซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์ ม.6/1

รางวัลเหรียญทองแดง
การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายชัชพิมุข หอมชะเอม ม.6/3
น.ส.ภัทราวดี ชุมดี ม.6/5

รางวัลเหรียญทองแดง
ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
น.ส.ยัสมิน ตาพา ม.4/1
2558
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นางสาวธนพร เรืองหิรัญ    ม.6/1
นางสาวฟองชล แซ่เล่า   ม.6/1
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นายศิวกร แสงคงทอง   ม. 5/6

 

 

 

 

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster