รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ครูหอพักและ

ครูอนามัยโรงเรียนทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง

ผู้ป่วยและการปบมพยาบาลผุ้ป่วยเบื้องต้นโดยคณะวิทยากร

จากโรงพยาบาลสตูล ณ ห้องทุ่งเขาน้อย ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster