รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      
   
 

- เมื่อวันที่ 8-9,30-31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.ได้มีคณะวิทยากรจากส่วนกลาง

มาให้การอบรมกับโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster