รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบภาค
เรียนที่ 1/2561

และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ หาดทองรีสอร์ท อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster