รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

เข่าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการเพื่อสรุปผลการปกิบัติงาน

ในรอบปีการศึกษา 2560 และพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษา 2561

   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster