รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

- อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster