ข้อความถวายพระพร
ชื่อ-สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
ชอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ข้าพระพุทธเจ้า::