รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     วิธีการป้องกันและรับมือกับ"ไวรัส COVID-19" หากท่านมีอาการ ไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!!!!
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 

 

  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 2/2562
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ประจำปีการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ครบ 100%
  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
โอลิมปิกวิชาการ 2562
  
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
  
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 


 
      

 

 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.64
 ก.พ.64
 มี.ค.63
 เม.ย.63
 พ.ค.63
 มิ.ย.63
 ก.ค.63
 ส.ค.63
 ก.ย.63
 ต.ค.63
 พ.ย.63
 ธ.ค.63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2562
 แบบโอนค่าลงทะเบียนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 อาทิตย์ ที่ 18 ส.ค.62
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 อาทิตย์ ที่ 15 ธ.ค. 62
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 60/2562 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากร ปีการศึกษา 2562

 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


ม.5 อบรมเชิงปฎิบัติการ
"การระวังอัคคีภัยเบื้องต้น
ภายในสถานศึกษา โดย อบจ.สตูล
วันที่ 21 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
ติวโอเน็ต ม.6 4 วิชา
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 20-23 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
Math Gifted ม.4/1 ร.ร.มหาวชิราวุธ
ม.5/1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
วันที่ 18-19 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
การแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5
ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 16 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
งานวันครูจังหวัดสตูล ประจำปี 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิค สตูล
วันที่ 16 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วันที่ 15 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
สอบรอบสองเข้า ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์
วันที่ 11-12 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
พิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ'62
PCSHSST ACADEMIC
FESTIVAL 2019 วันที่ 10 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
พิธีเปิดงาน PCSHSST Science
Fair 2019 ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 9 มกราคม 2563
รายละเอียด
   
   
 
 
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาหอพัก
จัดซื้อวัสดุและเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก
จัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาหอพัก
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
ราคากลางทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2561
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก จำนวน 5 รายการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหอพักนักเรียน จำนวน 3 รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และออกแบบห้องสมุด
จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารหอพักนักเรียน
จ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพักหญิง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก(หญิง)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูหอพัก (หญิง)
   
   
   
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster