รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 

 

   
  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 1/2561
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2556
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2557
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2558
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2559
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2560
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 ครบ 100%
  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
โอลิมปิกวิชาการ 2560
  
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560
  
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 

 
      

 

 
      
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
 

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.62
 ก.พ.62
 มี.ค.62
 เม.ย.62
 พ.ค.62
 มิ.ย.61
 ก.ค.61
 ส.ค.61
 ก.ย.61
 ต.ค.61
 พ.ย.61
 ธ.ค.61
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2561
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2561
 แบบโอนค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 อาทิตย์ ที่ 19 ส.ค.61
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 อาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 61
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2561
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 90/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายต่างๆ
 ปีการศึกษา 2561

 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 89/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
   
ครูหอพัก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจำ
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
   
Workshop พัฒนาหลักสูตร
Education Hub ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
   
Workshop พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
   
โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 คอมพิวเตอร์
และฟิสิกส์ ศูนย์ ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 2-17 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
   
 
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text)
ประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading English
for Daily Life

  ผู้ประเมิน : วิจิตร นิยมเดชา
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  ผู้ประเมิน : นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ประเมิน : นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
 
ราคากลางทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2561
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2561
จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก จำนวน 5 รายการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหอพักนักเรียน จำนวน 3 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และออกแบบห้องสมุด
จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารหอพักนักเรียน
จ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

 
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster