รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     วิธีการป้องกันและรับมือกับ"ไวรัส COVID-19" หากท่านมีอาการ ไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!!!!
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 
 
 

 

  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 2/2562
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ประจำปีการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ครบ 100%
  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
โอลิมปิกวิชาการ 2562
  
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
  
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 


 
      

 


รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.64
 ก.พ.64
 มี.ค.64
 เม.ย.64
 พ.ค.64
 มิ.ย.64
 ก.ค.64
 ส.ค.64
 ก.ย.64
 ต.ค.63
 พ.ย.63
 ธ.ค.63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2562
 แบบโอนค่าลงทะเบียนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 อาทิตย์ ที่ 18 ส.ค.62
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 อาทิตย์ ที่ 15 ธ.ค. 62
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 60/2563 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากร ปีการศึกษา 2563

 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 61/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
ประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 5/2563
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
รายละเอียด
   
แสดงความยินดีกับนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์แอสโตรบีของนาซา
รายละเอียด
   
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
การอบรมครูตามโครงการขยายผล
องค์ความรู้ฯ โรงเรียนมหิดลฯ
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
กิจกรรม Big Cleaning Day
บริเวณอาคารเรียนและหอพัก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
ต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก
ร.ร.จ.ภ.สตูล เปิดภาคเรียนที่ 1/63
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
   
นางถวิล เพชรสุวรรณ ผู้แทน ผอ.
สพม.16 และคณะ ได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
รายละเอียด
   
   
 
 
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน กันยายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
 
   
   
   
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster