รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 

 

 

 

   
  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 1/2562
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ประจำปีการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ครบ 100%
  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
โอลิมปิกวิชาการ 2561
  
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
  
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 


 
      

 

 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.63
 ก.พ.63
 มี.ค.63
 เม.ย.63
 พ.ค.63
 มิ.ย.63
 ก.ค.63
 ส.ค.63
 ก.ย.63
 ต.ค.62
 พ.ย.62
 ธ.ค.62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2562
 แบบโอนค่าลงทะเบียนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2562
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 อาทิตย์ ที่ 18 ส.ค.62
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 อาทิตย์ ที่ 15 ธ.ค. 62
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 60/2562 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากร ปีการศึกษา 2562

 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

  


   
งาน Econ Plza ตอน สตรีทไม่มีสิตังค์
แต่มีสไตล์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 2 กันยายน 2562
รายละเอียด
   
ครูและบุคลากร อบรม
Google Cassroom
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ม.6 ทุกห้องจัดโครงการพี่สอนน้อง
เวลา 09.00-15.00 น.
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ประจำปี 2562-2563 15.00-17.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ม.1-3 (Hub) 42 คน เข้าร่วม
English camp 2019
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting) ม.1-6
ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่7/2562
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ม.1/5 (Hub) ร่วม Student Exchang
Program กับ ร.ร.ตวนกูฯ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
กีฬาสัมพันธ์ชุมชน
ณ อาคารศูนย์กีฬา
ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ม.1/5 (Hub) ร่วม Student Exchang
Program กับ ร.ร.ตวนกูฯ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน
ประชุม เรื่อง"How to involve students
in Math Research in the 21st Century"
โดย Dr.Artur Gorka ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
TAI Festival 2019
(Thai,ASEN and International
Festival) ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
   
   
 
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเท็คซท (Text)
ประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Reading English
for Daily Life

  ผู้ประเมิน : วิจิตร นิยมเดชา
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  ผู้ประเมิน : นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ประเมิน : นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาหอพัก
จัดซื้อวัสดุและเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก
จัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาหอพัก
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
ราคากลางทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2561
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก จำนวน 5 รายการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหอพักนักเรียน จำนวน 3 รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และออกแบบห้องสมุด
จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารหอพักนักเรียน
จ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น
   
   
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster