รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     วิธีการป้องกันและรับมือกับ"ไวรัส COVID-19" หากท่านมีอาการ ไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!!!!
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 

 

  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
โอลิมปิกวิชาการ 2562
  
O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 2/2562
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ประจำปีการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 ครบ 100%
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีมากจากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 


 
      

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้)
   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี สามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวและทำสัญญาฯได้จากลิงค์นี้ )
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.64
 ก.พ.64
 มี.ค.64
 เม.ย.64
 พ.ค.64
 มิ.ย.64
 ก.ค.64
 ส.ค.64
 ก.ย.64
 ต.ค.64
 พ.ย.64
 ธ.ค.64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563
 แบบโอนค่าลงทะเบียนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2563
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 60/2563 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากร ปีการศึกษา 2563
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 61/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   
   

   
ครูที่ปรึกษา 32 ห้อง Re-X-Ray
ม.1-6 รายบุคคลกับ ผอ.และรอง ผอ.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 7-25 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
   
ค่ายวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2563
ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
   
ประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 9/2563
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
   
ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียน
ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
   
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ณ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการชิ้นงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
   
ประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 8/2563
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
   
   
 
 
 
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาพร้อมครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักเรียน จำนวน 1 รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก จำนวน 7 รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน มีนาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน กันยายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
 
   
   
   
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster